Council report

Dear Member

REPORT BACK

On Sunday, 12 February 2017, the Society convened a meeting of its Council where the following was discussed:

1. CEM
It was agreed that CEM has been the singularly most devastating issue that has resulted in the lowest foal registrations for decades.

The Council decided that this issue be canvassed at the upcoming AGM for the members to decide if we must take this discriminatory issue to court. This will be done in the form of a motion in order to get the mandate from the members.

2. NATIONAL CHAMPIONSHIP SHOW – 2017
Council decided that a National Championship show must be held this year. The dates for this show are 29th March 2017 – 1st April 2017.

The show convenor is Mr Leon Botha, who will appoint a show committee to assist him in organising this year’s National Championship.

It was decided that the Society will contribute no more than one hundred thousand rand towards the National Championship show. I would urge you to support the organisers where you can in assisting to organise the show and to further support the show by entering.

The show entries are available on the arabhorse.co.za website. For more information contact Ina Botha on nationals@arabhorse.co.za

3. AGM
The Council has proposed Saturday 13 May 2017 as a preliminary date for the AGM. The meeting will be held in Bloemfontein. A formal Notice will be sent out in due course.

4. OUTSTANDING ACCOUNTS
The society is owed in the region of five hundred thousand rands by its members, as a result of outstanding accounts.

We urge you to please and urgently make payment on your account so that we do not have to have these outstanding accounts handed over to debt collectors. If any member finds themself in a difficult financial situation and is unable to make full payment on their account, I advise you to make arrangements with the secretaries Daleen or Alma.

I do urge you to make some contribution towards your outstanding account as opposed to none whatsoever.

5. STUD BOOK VOLUMES
We will shortly make Stud Book volumes available to members, both electronically and in print. This after a number of A4 Volumes were printed with many errors. These errors have been corrected through the very hard work of Mr Wian Steynberg for which he assisted the Society without any demand of financial compensation. We are indebted to him for this mammoth task.

All volumes will be available in the traditional A5 size.

6. PORTFOLIO ALLOCATION
In light of the fact we have an AGM soon, the only portfolio that was allocated at this council meeting was the position of Financial officer. The Council decided on Mr Fanie Rootman. Mr Rootman has previously held this position on council.

Should you have any queries please do not hesitate in contacting me on my mobile number 082 732 5200 or email at president@arabhorse.co.za, or the office at admin@arabhorse.co.za

Kind Regards

Wesley Hayes
President
Arab Horse Society of South Africa


Arab Horse Society of South AfricaGeagte Lid

TERUGVOER

Op Sondag, 12 Februarie 2017, het die Genootskap ‘n Raadsvergadering beroep, waar die volgende besluite geneem is.

1. CEM
Daar is saamgestem dat CEM hoofsaaklik verantwoordelik was vir die laagste vulregistrasies in dekades.

Die Raad het besluit dat hierdie kwessie by die komende AJV aan die lede voorgelê moet word om te besluit of hierdie diskriminerende kwessie na ‘n hof geneem moet word. Dit sal gedoen word in die vorm van ‘n mosie sodat ‘n mandaat verkry kan word van die lede.

2. NASIONALE KAMPIOENSKAPPE – 2017
Die Raad het besluit dat ‘n Nasionale Kampioenskap gehou moet word hierdiejaar. Die datum vir die skou is as volg: 29 Maart 2017 – 1 April 2017

Die skou-sameroeper sal mnr Leon Botha wees, wat ‘n skoukomitee sal aanstel om hom by te staan in die organisering van vanjaar se Nasionale Kampioenskappe.
Daar is besluit dat die Genootskap nie meer as ‘n honderd duisend rand sal bydra tot die Nasionale Kampioenskappe nie.

Ek wil u aanmoedig om die organiseerders by te staan en te ondersteun in die organisering van die skou, en ook die skou te ondersteun deur middel van u deelname.
Die skouinskrywings en inligting is reeds beskikbaar op arabhorse.co.za. Vir meer inligting kontak Ina Botha op nationals@arabhorse.co.za

3. AJV
Die Raad het op ‘n voorlopige datum besluit vir die AJV, op Saterdag 13 Mei 2017. Die vergadering sal gehou word in Bloemfontein. ‘n Formele kennisgewing sal mettertyd uitgestuur word.

4. UITSTAANDE REKENINGE
Die Genootskap is uitstaande met ongeveer vyf honderd duisend rand as gevolg van uitstaande lederekeninge.

Ons doen ‘n beroep op u om dringend ‘n betaling te maak op u rekening, sodat ons nie nodig het om hierdie uitstaande rekeninge te oorhandig aan skuldinvorderaars nie.

As ‘n lid hulself in ‘n finansiële situasie bevind en nie in staat is om die volle betaling op sy rekening te maak nie, word u aangeraai om ‘n reëling te tref met die sekretaresses Daleen of Alma.

Ek wil u aanmoedig om eerder wel ‘n betaling te maak op u uitstaande rekening, in teenstelling met geen betaling van enige aard nie.

5. STUD BOOK VOLUMES
Ons sal binnekort Stamboek volumes beskikbaar maak aan lede in elektroniese formaat sowel as ‘n papier-kopie.

Dít het gekom nadat ‘n aantal A4 Volumes gedruk is met baie foute daarin. Hierdie foute is reggestel deur baie harde werk van Mnr Wian Steynberg waarmee hy die Genootskap bygestaan het, sonder enige versoek van enige finansiële vergoeding. Ons is groot dank aan hom verskuldig vir hierdie reuse taak.

Alle volumes sal in die tradisionele A5 grootte beskikbaar wees.

6. PORTEFEULJE TOEKENNING
In die lig van die feit dat ons eersdaags ‘n AJV gaan hou, is die enigste portefeulje wat tydens die Raadsvergadering toegeken is, die van ‘n Finansiële Beampte. Die Raad het besluit dat mnr Fanie Rootman die posisie moet beklee. Mnr Rootman het voorheen hierdie posisie op die Raad beklee.

Indien u enige navrae het moet asseblief nie huiwer om my te kontak nie – by selfoonnommer 082 732 5200 of e-pos president@arabhorse.co.za of Daleen / Alma by die kantoor by admin@arabhorse.co.za – 051 4100 945/ 957

Vriendelike groete

Wesley Hayes
President
Arabiergenootskap van SA

Comments are closed