Department of Labour inspections scam

LWOURGENT NOTICE from LWO / DRINGENDE KENNISGEWING vanaf LWO

0861 101 828 | www.lwo.co.za | info@lwo.co.za

Inspections by the Department of Labour: false officials

It has come to the LWO’s attention that people who falsely pose as inspectors from the Department of Labour show up at employers’ premises and then demand payment for these so-called inspections.

We would like to inform you briefly what to do during an inspection by the Department of Labour:

  • Insist on positive identification of the person who introduces himself as an inspector.
  • Verify the information before giving the person access to your premises.

Please note the following:

  • No inspector may charge a fee for the inspection / investigation / advice / assistance.
  • The Department of Labour does not delegate any third party to conduct an inspection on behalf of the Department of Labour – none of the Department of Labour’s powers may therefore be delegated.
  • No inspector may sell posters, products or information.

If you are a member of LWO, feel free to contact them at 0861 101 828 for advice in this regard, or if you require any assistance in this matter. We are available 24/7.


 

Inspeksies deur die Departement van Arbeid: valse beamptes

Dit het onder die LWO se aandag gekom dat persone wie hulself valslik voordoen as inspekteurs vanaf die Departement van Arbeid, by werkgewers se persele opdaag en dan betaling eis vir sogenaamde inspeksies.

Ons lig u graag kortliks in wat u te doen staan tydens ‘n inspeksie deur die Departement van Arbeid:

  • Dring aan op positiewe identifikasie van die persoon wat homself voorstel as ‘n inspekteur.
  • Bevestig eers die inligting verskaf voordat u die persoon toegang tot u perseel verleen.

Let asseblief op die volgende:

  • Geen inspekteur mag geld vra vir sy inspeksie / ondersoek / advies / bystand nie.
  • Die Departement van Arbeid vaardig geen derde party af om namens die Departement van Arbeid inspeksies te doen nie – geen van die Departement van Arbeid se magte mag dus gedelegeer word nie.
  • Geen inspekteur mag plakkate, produkte of inligting verkoop nie.

Indien u ‘n lid van LWO is, kontak ons gerus by 0861 101 828 met enige navrae in hierdie verband, of indien u regsadvies/bystand benodig. Ons is 24/7 beskikbaar.

Comments are closed