Gauteng AGM

Notice of the Regional Annual General Meeting
Kennisgewing van die Streek Algemene Jaarvergadering

 

ALL GAUTENG MEMBERS

Please be advised that the Annual General Meeting of the Gauteng Region will be held on Saturday 08 April 2017, at 10H00. Your presence to attend this meeting would be appreciated due the importance thereof.

ALLE GAUTENG LEDE

Neem asseblief kennis dat ń Algemene Jaarvergadering van die Gautengstreek gehou sal word op Saterdag 08 April 2017 om 10H00. U teenwoordigheid sal waardeer word volgens die belangrikheid van die vergadering.

Venue / Plek

Rademeyers Restaurant, Kloof Nature Reserve, C/o Helios & Palmiet Street, Moreleta Park, Pretoria – Phone 012-993-5589.

Rademeyers Restaurant, Kloof Natuurreservaat, H/v Helios & Palmiet Straat, Moreletpark, Pretoria – Telefoon 012-993-5589.

Attendance confirmation is required no later than the 6 April 2017 to book suitable venue.
Bevesting word benodig nie later as 6 April 2017 om geskikte lokaal te bespreek.

Yours faithfully / Die uwe

Fanie Rootman
Chair Person / Gauteng Region
Voorsitter / Gautengstreek
Tel: 082 924 4432
E-mail / pos: gauteng@arabhorse.co.za / rastud@lantic.net

AGENDA

 1. Notice of meeting / Kennisgewing van vergadering.
 2. Attendance register / Presensielys
 3. Apologies / Verskonings
 4. Confirmation of minutes / Goedkeuring van notule
 5. Matters arising from minutes / Sake voortspruitend van notule
 6. Correspondence / Korrespondensie
 7. Misty Meadows show 2015
  1. Jacaranda show 2016 / 2017 / Jacaranda skou 2016 / 2017
  2. Judges Jacaranda Show 2017 / Beoordelaars Jacaranaskou 2017
 8. Finance / Finansies
 9. General / Algemeen
 10. Election of office bearers / Verkiesing van Komitee
  1. Chair Person / Voorstter
  2. Vice Chair Person / Ondervoorsitter
  3. Additional members / Adisionele lede
 11.  Meeting adjourn / Vergadering verdaag

Fanie Rootman
Chair Person / Gauteng Region
Voorsitter / Gautengstreek

Tel: 082 924 4432
E-mail / pos: gauteng@arabhorse.co.za / rastud@lantic.net

Comments are closed