Newsletter August 2016

cropped-AHSSA-logo-1.jpgDear Members

NEWSLETTER AUGUST 2016

Here is an update on the state of the affairs.

1. MEMBERSHIP
The office have at last completed the mammoth task of sorting the members’ names into the categories of membership. Members will in the course of the week get a courtesy email to advise them into which category of membership they now fall, in light of the changes to our Constitution.

Thereafter we will send out notices for meetings in all 9 Provinces.

2. GAUTENG & WESTERN CAPE SHOWS
From all reports, the Jacaranda Gauteng Championship show was a huge success. Many thanks to Mr Rootman and his colleagues for organising it. Also thank you to everyone who supported the show, competitors and spectators alike. If you have any great photos from this event, please do feel free to share them on our Facebook page  @ArabHorseSocietySA.

Don’t forget, the closing date for entries to the Western Cape Arabian Championship is TOMORROW, 30 August 2016. All forms should be e-mailed to Jaco le Roux on western.cape@arabhorse.co.za or faxed to 023 004 0847.

3. CEM
A motion needs to be tabled at our next AGM in this regard as this continues to have an alarming effect on registrations with the Society, and will have serious consequences on the stud breeding of Arabians for the foreseeable future.

4. STUD BOOK / ARC
We have asked Pierre van Rooyen to detail where Stud Book is with the ARC court case. At the Stud Book Special General meeting Pierre spoke of settlement which we as the Arab Horse Society asked to have the detail of such settlement explained to us. The detail was refused.

I am personally worried about this court case as the quantum that the ARC seeks from Stud Book will undoubtedly bankrupt Stud Book and have serious consequences for the Breed Societies affiliated with Stud Book.

We have written to Pierre and asked him for details herein and will inform you the members of the outcome once and if we get an answer from Pierre.

5. SECRETARIES
I hope you have found that all is running smoothly with the office after the changeover. And in case you need to contact either Marike Simkin or Daleen du Preez, here are their details: http://arabhorse.co.za/contact/secretaries/.

6. WEBSITE
Would you like to advertise your stallion standing at stud? Or do you have a horse for sale or an auction coming up? Please contact Lucy Dixon on info@arabhorse.co.za with the relevant details. Here are some of the sections of the website where you can advertise your business, free of charge to all members of the Society:

Kind Regards,

Wes Hayes
President
Arab Horse Society of South Africa


Geagte Lede

NUUSBRIEF Augustus 2016

Hier volg ‘n lys van die nuutste verwikkelinge.

1. LIDMAATSKAP
Die kantoor het einde laaste die reuse taak voltooi deur die lede in te deel volgens katagorieë. Lede sal binne die volgende week ‘n e-pos ontvang waarin melding gemaak sal word in watter katagorie hulle ingedeel is volgens die wysigings in terme van die Grondwet.

Hierna sal kennisgewings van vergaderings, in al 9 provinsies, aan lede uitgestuur word.

2. GAUTENG- & WESKAAP SKOUE
Te oordeel aan die verslae, blyk dit dat die Jacaranda Gauteng Kampioenskap Skou, ‘n reuse sukses was. Opregte dank aan mnr Rootman en sy kollegas wat die reëlings getref het. Besonderse dank word uitgespreek teenoor alle deelnemers asook toeskouers wat tot die sukses van die skou bygedra het. Indien u enige foto’s van die geleentheid het wat u met mede lede wil deel kan u dit doen op die Genootskap se Facebook blad @ArabHorseSocietySA.

U word hiermee herinner aan die inskrywings vir die Weskaap Arabier Kampioenskap wat reeds MORE sluit , 30 Augustus 2016. Alle inskrywingsvorms kan ge e-pos word na Jaco leRoux by western.cape@arabhorse.co.za of per faks gestuur word na 023 004 0847.

3. CEM
‘n Mosie hieroor moet ter tafel gelê word tydens die volgende Algemene Jaarvergadering wat dan as bespreking punt kan dien. Die aangeleentheid moet deeglik deurtrap word aangesien dit erenstige gevolge vir die teël van Arabiere in die toekoms mag inhou. Huidiglik het dit ‘n negatiewe effek op registrasies by die Genootskap.

4. STAMBOEK/ LNR
Daar is ‘n versoek aan Dr Pierre van Rooyen gerig aangaande die huidige stand van sake met LNR saak. Tydens ‘n Algemene Jaarvergadering van Stamboek, het Dr Pierre genoem dat daar ‘n skikking ter sprake is waarna die Arabierperdgenootskap versoek het dat die fynere besonderhede van die skikking verduidelik moes word. Dit het egter nie plaasgevind nie.

Ek, persoonlik, is bekommerd oor die hofsaak en meer spesifiek oor die skikkingsbedrag wat die LNR vereis van Stamboek. Dit sal verrykende negatiewe finansiële gevolge inhou vir Stamboek asook vir die telersgenootskappe wat geafilieër is by Stamboek.

Ons het Dr Pierre skriftelik versoek om die besonderhede van bogenoemde aan ons bekend te maak en sal terugvoer aan alle lede gee sodra ons dit ontvang.

5. SEKRETASESSES
Ek hoop dat u vind dat alles in die kantoor vlot verloop na die verandering van sekretaresse. Indien u enige van die twee dames moet kontak ,vind u hieronder ‘n lys van die take waarvoor elkeen verantwoordelik is.

6. WEBTUISTE
Stel u moontlik belang om u hings te adverteer of het u dalk ‘n opkomende veiling waar u perde wil verkoop? Kontak dan asb vir Lucy Dixon by info@arabhorse.co.za. Hier volg sommige afdelings van die webtuiste waar u, u besigheid GRATIS kan adverteer indien u ‘n lid van die Genootskap is.

Vriendelike Groete

Wes Hayes
President
Arabierperdgenootskap van Suid Afrika

Comments are closed